Градоначалник

      

Зоран Минов градоначалник на Општина Карбинци

 365/ДЕЛА

 

-БИОГРАФИЈА-

 

НАДЛЕЖНОСТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

- Ја претставува и застапува Општината; 
- Ја контролира законитоста на прописите на советот; 
- Ги објавува прописите на советот во службено гласило; 
- Го обезбедува извршувањето на работите на одлуките на советот; 
- Го обезбедува извршувањето на работите кои со закон се делегирани на општината; 
- Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот; 
- Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината; 
- Го извршува буџетот на општината; 
- Избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс; 
- Редовно го известува советот за извршување на своите надлежности во согласност со статутот; 
- Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон; 
- Донесува правилник за систематизација на работни места во општинска администрација; 
- Раководи со општинска администрација; 
- Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон;
- Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со закон и статут; 
- Врши други работи утврдени со закон и со статут; 
- Градоначалникот може да овласти раководен службеник на општината да ја води постапката и да решава во управни работи, како и да потпишува акти.