Објава за јавна консултација на документи за заштита на животната средина и социјални аспекти во рамките на ПЛРК

by Poly

Списот за проверка на планот за управување со животната средина и социјални аспекти (македонски јазик) линк кон документот со наслов: ESMP Karbinci ljp_i mk

Списот за проверка на планот за управување со животната средина и социјални аспекти (англиски јазик) линк кон документот со наслов: ESMP Karbinci ljp_i en

Списот за проверка на планот за управување со животната средина и социјални аспекти (албански јазик) линк кон документот со наслов: ESMP Karbinci ljp_i alb,

Формулар за доставување на коментари (македонски јазик за документот  Формулар за доставување на коментари_Мак,

Формулар за доставување на коментари (англиски јазик) за документот  Формулар за доставување на коментари_Анг,

Формулар за доставување на коментари (албански јазик) за документот Формулар за доставување на коментари_Алб.

ЈАВЕН ПОВИК

by Poly 0 Comments

Превземи PDF: Javen povik_Opstina Karbinci_1_2018

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за финансиска поддршка на Единиците на Локалната самоуправа и единки корисници основани од Единиците на Локалната самоуправа и единки корисници за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (“Службен Весник на Република Македонија” бр. 209/2018 од 15.11.2018 година), Градоначалникот на општина Kарбинци објавува:

Ј А В Е Н   П О В И К бр. 01/2018

Со овој повик се повикуваат сите доверители на Општина Карбинци и единките корисници кои имаат доспеани, а неплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец септември 2018 година, да се пријават во Општина Карбинци со цел спогодбено утврдување на износот на обврските.

Пријавата треба да содржи целосен назив на правното лице, седиште, матичен број и даночен број на доверителот, телефон за контакт и маил адреса, односно фотокопија од лична карта и телефон за контакт и маил адреса, за физички лица и сите можности кои доверителите ги нудат кон општината во однос на сервисирање на нејзината обврска.

Со пријавата, во која ќе биде означено дали истата се однесува за Општина Карбинци или за единките корисници, доверителите треба да достават:
Тековна состојба (за правните лица), не постара од 6 месеци, во оригинал или во копија заверена на нотар,
Kниговодствена документација за вкупните нивни побарувања или
Правен основ врз основа на кој настанала обврската (решение, пресуда, извршна исправа и сл.)
Општината го задржува правото во текот на постапката за преговарање да побара дополнителни документи кои се од интерес на постапката.

За обврските на општината, Градоначалникот ќе пристапи кон преговори со сите доверители кои се јавиле на јавниот повик за спогодбено утврдување на износот на обврските, односно намалување на обврските за општината, за што се составува и потпишува записник со секој доверител.

За обврските на единките корисници, Градоначалникот и Одговорното лице на единката корисник ќе пристапат кон преговори со сите доверители кои се јавиле на јавниот повик за спогодбено утврдување на износот на обврските, односно намалување на обврските за единката корисник, за што се составува и потпишува записник со секој доверител.

За датумот и местото на одржување на преговарањето, доверителите кои ќе се пријават, ќе бидат дополнително известени.

По завршување на процесот на преговарање, Градоначалникот на општината ќе изготви Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски и истиот ќе го достави до Советот на општината кој го одобрува со Одлука.

Приоритет при исплата на доспеаните, а неплатени обврски, имаат обврските со кои спогодбено со доверителот е постигнато целосно откажување од каматата и намалување на главницата на побарувањето за 15%.

Рокот за пријавување на јавниот повик изнесува 20 дена, и започнува да тече од наредниот ден од денот наобјавување на повикот.

Повикот ќе биде објавен на огласната табла на Општина Карбинци на веб страната на Општина Карбинци и во едно јавно гласило/медиум.

Пријавата заедно со целокупната документација треба да биде доставена до Архивата на Општина Карбинци, с.Карбинци, 2207 Карбинци, со назнака „за Јавен Повик 01/2018 за пријава на Доверители„ или по пошта со препорачана пратка.

Ненавремените пријави нема да бидат земени во предвид при процесот на преговарање.

 

Превземи PDF: Javen povik_Opstina Karbinci_1_2018

JOINT TRAINING ON CRISIS MANAGEMENT

by Poly 0 Comments

 

Joint Meeting of the Project Team in Karbinci 

Project: “Protecting the population in the municipalities

of Karbinci and Strumiani and prevention of flood damage”

CCI No. 2014TC16I5CB006

The joint training “Raising the capacity of stakeholders in the field of disasters” was realized in Shtip in the past few days (29 – 30 March 2018). Around 30 participants gathered at the training, representatives of institutions and organizations from Shtip and Karbinci (Macedonia) and Strumyani (Bulgaria), such as the Directorate for Protection and Rescue, Crisis Management Center, Red Cross, Youth Council, municipal administration, municipal Council and others, as well as the Mayors of the both included municipalities.

The training was of educational and informative character and included topics such as: Climate change as a significant social, environmental and economic threat to the global community; Adaptation to the disasters’ risks; Planning, organizing and executing the protection and rescue measures during natural disasters (legal and institutional frame, operational measures and preparedness…); The system for disaster management on regional and local level; The role of the civil sector and the Red Cross in disasters’ risk reduction…

Besides the educational part, the training provided enough space for many significant discussions among the stakeholders regarding the real situation and the opportunities available. This was evaluated as very important and needed, so it led to discussion for an initiative for further meetings and discussions in aim to contribute towards overcoming the determined challenges and planning for better addressing the needs.

The training was realized as a part of the project “Protecting the population in the municipalities of Karbinci and Strumiani and prevention of flood damage” which is co-financed by the EU through the Interreg-IPA Programme. The total budget of the project for both municipalities is 379.150,14 EUR for both municipalities.

This announcement has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Municipality of Karbinci and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

 ОДРЖАНА ЗАЕДНИЧКА ОБУКА

ВО ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Проект: „Заштита на населението од Карбинци

и Струмјани и превенција од поплави“

CCI No. 2014TC16I5CB006

Во изминатите два дена (29 и 30 март 2018г.), во Штип, се одржа заедничката обука „Јакнење на капцитетите на засегнатите страни во областа на превенција и справување со природни катастрофи“. На обуката учествуваа 30-тина претставници од државни институции и организации од Штип и Карбинци (Македонија) и Струмјани (Бугарија), како Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување со кризи, Црвен Крст, Совет на млади, општинска администрација, Совети на општините и други, како и градоначалниците на двете вклучени општини.

Обуката имаше едукативен и информативен карактер и опфати значајни теми, како: Климатските промени како значајна социјална, еколошка и економска закана за глобалната заедница; Адаптација кон ризиците од катастрофи; Планирање, организирање и спроведување на мерките за заштита и спасување од природни непогоди (правна и институционална рамка, оперативни мерки и подготвеност…); Системот за управување со кризи на регионално и локално ниво; Улогата на граѓанскиот сектор и Црвениот крст во намалувањето и справувањето со ризикот од катастрофи…

Покрај едукативниот дел, обуката овозможи доволно простор и за многу значајни дискусии помеѓу засегнатите страни за реалните состојби и можностите, што е оценето како многу важно и потребно и дадена е иницијатива за идни средби и дискусии со цел да се допринесе кон надминување на утврдените недостатоци и планирање за соодветно адресирање на потребите.

Обуката се реализираше како дел од проектот „Заштита на населението од Карбинци и Струмјани и превенција од поплави“ што е овозможен со поддршка од Европската Унија преку програмата Интеррег – ИПА преку обезбедено кофинансирање во износ од вкупно 379.150,14 Евра (за двете општини).

 

Joint Meeting of the Project Team in Karbinci

by Poly 0 Comments

 

Joint Meeting of the Project Team in Karbinci 

Project: “Protecting the population in the municipalities of Karbinci

and Strumiani and prevention of flood damage

The joint project team organizes regular joint meetings in aim to coordinate the activities’ realization of the project “Protecting the population in the municipalities of Karbinci and Strumiani and prevention of flood damage” which is co-financed by the EU through the Interreg-IPA Programme. The last meeting was held in Municipality of Karbinci on the 15th and 16th of January 2018. After the cordial welcoming of the guests from Bulgaria by the Mayor, Mr. Jordan Nasev, the team discussed the progress of the projects’ realization and planned the next activities.

It was determined that the key activities – editing of riverbeds of the Rivers Kozjachka in Karbinci and Shashka in Strumyani by building protective walls at key points in aim prevention of flooding – is progressing as planned, the progress is visible, and the partners are satisfied by the results so far.

The team also discussed about the upcoming activity, the joint training “Raising the capacity of stakeholders in the field of disasters”, which is planned to take place in Macedonia during the second half of March 2018, and the team divided tasks in aim to prepare for this activity.

This announcement has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Municipality of Karbinci and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

 

Одржан заеднички состанок

на проектниот тим во Општина Карбинци

Проект: „Заштита на населението од Карбинци

и Струмјани и превенција од поплави“

Со цел координација на активностите од заедничкиот проект „Заштита на населението од Карбинци и Струмјани и превенција од поплави“, којшто е ко-финансиран од Европската Унија преку програмата Интеррег – ИПА, заедничкиот проектен тим одржува редовни состаноци. Последниот состанок се одржа на 15. и 16. јануари 2018 год. во О.Карбинци. По срдечниот пречек на гостите од Бугарија од страна на Градоначалникот Јордан Насев, тимот дискутираше за напредокот во реализацијата на проектот и се организираше за претстојните активности.

Утврдено е дека клучните активности – уредување на коритата на Реките Козјачка во Карбинци и Шашка во Струмјани преку изградба на заштитни ѕидови на клучни точки со цел да се превенираат излевања – се спроведуваат според планот, напредокот е видлив и партнерите се задоволни од досегашните резултати.

Исто така, дискутирано е и за претстојната активност, заедничката обука за „Јакнење на капцитетите на засегнатите страни во областа на превенција и справување со природни катастрофи“, што ќе се одржи во втората половина од март 2018 во Македонија, па тимот си подели задачи за подготовка на истиот.

 

LETTER OF INVITATION TO TENDER

by Poly 0 Comments

Letter of invitation to tender

 

Our ref.: CB006.1.12.175                                                                                                                                                                                                                   Karbinci, 03.03.2017

Dear Mr/Ms <Name of contact person>                                                                                                                                                <Name and address of potential tenderer>

SUBJECT: INVITATION TO TENDER FOR WORKS editing riverbed Kozjacka, village Karbinci, Municipality of Karbinci.

Further to your enquiry regarding the publication of the above-mentioned invitation to tender, please find enclosed the following documents, which constitute the tender dossier:

VOLUME 1

SECTION 1:  INSTRUCTIONS TO TENDERERS, with CONTRACT NOTICE

SECTION 2:  TENDER FORM

–   Declaration of honour on exclusion and selection criteria……… Form a.15

SECTION 3:  FORMS regarding selection criteria:

–   Legal Entity File…………………………………………………………… Form 4.5.b

–   Financial capacity………………………………………………………… Form 4.4

–   Technical and professional capacity…………………………………. Form 4.6.5

SECTION 4:  TECHNICAL OFFER:

–   Overview of the tenderer’s staff………………………………………. Form 4.6.1.2

–   CVs of key staff…………………………………………………………… Form 4.6.1.3

–   Plant………………………………………………………………………….. Form 4.6.2

–   Work plan and programme…………………………………………….. Form 4.6.3

–   Power of attorney…………………………………………………………. Form 4.3

–   Financial identification form…………………………………………… Form 4.5.a

SECTION 5:  ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID AND EVALUATION GRID

Administrative compliance grid

Evaluation grid

VOLUME 2

SECTION 1:   CONTRACT FORM

SECTION 2:   SPECIAL CONDITIONS

SECTION 3:   GENERAL CONDITIONS FOR WORKS CONTRACTS

VOLUME 3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

VOLUME 4

FINANCIAL OFFER LUMP SUM CONTRACTS

VOLUME 5

DESIGN DOCUMENTS, INCLUDING DRAWINGS

For full information about procurement procedures please consult the Practical Guide and its annexes, which can be downloaded from the following web page: http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en

We look forward to receiving your tender.

By submitting a tender you accept to receive notification of the outcome of the procedure by electronic means. Such notification shall be deemed to have been received by you on the date upon which the contracting authority sends it to the electronic address you referred to in your offer.

If you decide not to submit a tender, we would be grateful if you could inform us in writing, stating the reasons for your decision.

 

Yours sincerely,

Zoran Minov, Mayor

 

Линк до Тендерска документација за изведба на градежна работа од проектот Заштита на населението од Карбинци и Струмјани и превенција од поплави

Заштита на населението од Карбинци и Струмјани и превенција од поплави

by Poly 0 Comments

 

ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВИ

ЗА ГРАЃАНИТЕ ОД КАРБИНЦИ, СТРУМЈАНИ И РЕГИОНОТ

Во периодот што следува, Општините Карбинци (Македонија) и Струмјани (Бугарија) ќе го спроведат проектот „Заштита на населението од Карбинци и Струмјани и превенција од поплави“ што е овозможен со поддршка од Европската Унија преку програмата Интеррег – ИПА. Зголемената безбедност на населението од овој регион ќе се постигне со спречување на поплави преку изградба на заштитни ѕидови во клучни делови и чистење на коритата од реките Козјачка река во Карбинци и Шашка во Струмјани. Покрај тоа, напоредно ќе се работи и на јакнење на капцитетите на јавните институции за справување со еколошките предизвици во животната средина и зголемување на свеста на младите луѓе како да се однесуваат во вонредни ситуации.

*  *  *

Име на проектот: „Заштита на населението од Карбинци и Струмјани и превенција од поплави“

Ко-финансиран од Европската Унија преку Interreg-IPA CBC Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme, CCI No. 2014TC16I5CB006, со вкупен буџет од 379.150,14 Евра (за двете општини)

Времетраење: октомври 2016 – октомври 2018

Активности:

 1. Управување со проектот (Се формира заеднички проектен тим за двете општини којшто е задолжен за ефикасно спроведување на проектните активности на двете страни од границата.)
 2. Информирање и публицитет (Со цел да се обезбеди соодветно информирање на граѓаните, ќе се организираат 4 конференции за медиуми, ќе се објават повеќе информации во различни медиуми, и, ќе се подготват печатени материјали – флаери, банери, информативни табли, пенкала…)
 3. Работи за градба во Карбинци (Изградба на 256 м. заштитни ѕидови на Козјачка река во О.Карбинци.)
 4. Надзор над градбата во Карбинци
 5. Работи за градба во Струмјани (Изградба на 340 м. заштитни ѕидови на реката Шашка во О.Струмјани.)
 6. Надзор над градбата во Струмјани
 7. Дополнителен надзор од дизајнерот во Струмјани
 8. Заедничка обука „Јакнење на капцитетите на засегнатите страни во областа на превенција и справување со природни катастрофи“ (На обуката што ќе се одржи во Македонија, ќе учествуваат триесетина учесници од засегнати институции и организации од двете општини.)

 

FLOOD PREVENTION

FOR THE POPULATION OF

KARBINCI, STRUMIANI AND THE REGION

During the following period, the Municipalities Karbinci (Macedonia) and Strumiani (Bulgaria) shall implement the project “Protecting the population in the municipalities of Karbinci and Strumiani and prevention of flood damage” supported by the EU Interreg-IPA Programme. The increased safety of the population shall be achieved by flood prevention through construction of protective walls at key points and cleaning of the riverbeds of Kozjacka and Shashka Rivers in Karbinci and Strumiani. At the same time, the project team shall work on capacity building od key stakeholders on disaster management, and awareness raising of youth regarding proper acting in disaster situations.

*  *  *

Project title: “Protecting the population in the municipalities of Karbinci and Strumiani and prevention of flood damage”

Co-financed by the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme, CCI No. 2014TC16I5CB006, with a total budget of 379.150,14 ЕUR (for both municipalities)

Time duration: October 2016 – October 2018

Activities:

 1. Project Management (A joint project team for both municipalities is established, and it is responsible for efficient implementation of the project on both sides of the border.)
 2. Publicity & Information (In order to provide proper information for the population, a set of activities is planned to be realized: 4 press conferences, several announcements in the media, printing of banners, information boards, flyers, pens…)
 3. Construction works in Karbinci (Building of 256 м. supportive walls at key points on Kozjacka River in Karbinci.)
 4. Site supervision for construction works in Karbinci
 5. Construction works in Strumiani (Building of 340 м. supportive walls at key points on Shashka River in Strumiani.)
 6. Supervision works in Strumiani
 7. Supervision provided by the designer in Strumiani
 8. Implementation of Joint training for Karbinci and Strumiani “Raising the capacity of stakeholders in the field of disasters” (The joint training, which is planned for around 30 representatives from institutions and organizations from both municipalities, shall take place in Macedonia.)

Превземи PDF

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП ИПА инвестициски грантови MSIP-IPA-NCB-038-16

by Poly 0 Comments

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

ИПА инвестициски грантови

MSIP-IPA-NCB-038-16
 1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена  електронски на 06 Јануари, 2010 година.
 2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: “Реконструкција на улица во село Таринци; Реконструкција на културен дом во село Таринци; и Изградба на Отворен пазар во село Карбинци“
 3. Општина КАРБИНЦИ  ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат “Реконструкција на улица во село Таринци; Реконструкција на културен дом во село Таринци; и Изградба на Отворен пазар во село Карбинци“
 4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
 5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:Адреса:Општина Карбинци, село Карбинци ббОпштина: КарбинциДржава: Република МакедонијаТелефон: +38932300300Факс: +38932300022Електронска адреса: els.karbinci@mt.net.mk
 6. Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:                                                                                                                                                                                                                                                                a) За плаќање во денари:                                                                                                                                                                 Банка: Народна банка на Република Македонија Број на сметка: 100000000063095Буџетска корисничка сметка: 733014106863016Приходно конто: 724125Програма: 00
 7. Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина КАРБИНЦИ.
 8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 30.09.2016. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 30.09.2016.
 9. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 30.09.2016. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 30.09.2016.
 10. Адреса:Карбинци бб

Општина: КАРБИНЦИ
Држава: Република Македонија

 

ОПШТИНА КАРБИНЦИ

Градоначалник

Зоран Минов

Превземи PDF