JOINT TRAINING ON CRISIS MANAGEMENT

by Poly 0 Comments

 

Joint Meeting of the Project Team in Karbinci 

Project: “Protecting the population in the municipalities

of Karbinci and Strumiani and prevention of flood damage”

CCI No. 2014TC16I5CB006

The joint training “Raising the capacity of stakeholders in the field of disasters” was realized in Shtip in the past few days (29 – 30 March 2018). Around 30 participants gathered at the training, representatives of institutions and organizations from Shtip and Karbinci (Macedonia) and Strumyani (Bulgaria), such as the Directorate for Protection and Rescue, Crisis Management Center, Red Cross, Youth Council, municipal administration, municipal Council and others, as well as the Mayors of the both included municipalities.

The training was of educational and informative character and included topics such as: Climate change as a significant social, environmental and economic threat to the global community; Adaptation to the disasters’ risks; Planning, organizing and executing the protection and rescue measures during natural disasters (legal and institutional frame, operational measures and preparedness…); The system for disaster management on regional and local level; The role of the civil sector and the Red Cross in disasters’ risk reduction…

Besides the educational part, the training provided enough space for many significant discussions among the stakeholders regarding the real situation and the opportunities available. This was evaluated as very important and needed, so it led to discussion for an initiative for further meetings and discussions in aim to contribute towards overcoming the determined challenges and planning for better addressing the needs.

The training was realized as a part of the project “Protecting the population in the municipalities of Karbinci and Strumiani and prevention of flood damage” which is co-financed by the EU through the Interreg-IPA Programme. The total budget of the project for both municipalities is 379.150,14 EUR for both municipalities.

This announcement has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Municipality of Karbinci and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

 ОДРЖАНА ЗАЕДНИЧКА ОБУКА

ВО ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Проект: „Заштита на населението од Карбинци

и Струмјани и превенција од поплави“

CCI No. 2014TC16I5CB006

Во изминатите два дена (29 и 30 март 2018г.), во Штип, се одржа заедничката обука „Јакнење на капцитетите на засегнатите страни во областа на превенција и справување со природни катастрофи“. На обуката учествуваа 30-тина претставници од државни институции и организации од Штип и Карбинци (Македонија) и Струмјани (Бугарија), како Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување со кризи, Црвен Крст, Совет на млади, општинска администрација, Совети на општините и други, како и градоначалниците на двете вклучени општини.

Обуката имаше едукативен и информативен карактер и опфати значајни теми, како: Климатските промени како значајна социјална, еколошка и економска закана за глобалната заедница; Адаптација кон ризиците од катастрофи; Планирање, организирање и спроведување на мерките за заштита и спасување од природни непогоди (правна и институционална рамка, оперативни мерки и подготвеност…); Системот за управување со кризи на регионално и локално ниво; Улогата на граѓанскиот сектор и Црвениот крст во намалувањето и справувањето со ризикот од катастрофи…

Покрај едукативниот дел, обуката овозможи доволно простор и за многу значајни дискусии помеѓу засегнатите страни за реалните состојби и можностите, што е оценето како многу важно и потребно и дадена е иницијатива за идни средби и дискусии со цел да се допринесе кон надминување на утврдените недостатоци и планирање за соодветно адресирање на потребите.

Обуката се реализираше како дел од проектот „Заштита на населението од Карбинци и Струмјани и превенција од поплави“ што е овозможен со поддршка од Европската Унија преку програмата Интеррег – ИПА преку обезбедено кофинансирање во износ од вкупно 379.150,14 Евра (за двете општини).