Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП ИПА инвестициски грантови MSIP-IPA-NCB-038-16

by Poly 0 Comments

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

ИПА инвестициски грантови

MSIP-IPA-NCB-038-16
  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена  електронски на 06 Јануари, 2010 година.
  2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: “Реконструкција на улица во село Таринци; Реконструкција на културен дом во село Таринци; и Изградба на Отворен пазар во село Карбинци“
  3. Општина КАРБИНЦИ  ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат “Реконструкција на улица во село Таринци; Реконструкција на културен дом во село Таринци; и Изградба на Отворен пазар во село Карбинци“
  4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:Адреса:Општина Карбинци, село Карбинци ббОпштина: КарбинциДржава: Република МакедонијаТелефон: +38932300300Факс: +38932300022Електронска адреса: els.karbinci@mt.net.mk
  6. Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:                                                                                                                                                                                                                                                                a) За плаќање во денари:                                                                                                                                                                 Банка: Народна банка на Република Македонија Број на сметка: 100000000063095Буџетска корисничка сметка: 733014106863016Приходно конто: 724125Програма: 00
  7. Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина КАРБИНЦИ.
  8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 30.09.2016. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 30.09.2016.
  9. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 30.09.2016. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 30.09.2016.
  10. Адреса:Карбинци бб

Општина: КАРБИНЦИ
Држава: Република Македонија

 

ОПШТИНА КАРБИНЦИ

Градоначалник

Зоран Минов

Превземи PDF