Пристапен пат до туристичко-археолошки павиљон во археолошкиот локалитет Баргала

Патот е започнат со градење во 2012 година и е изграден до фаза за изведба на асфалтерските работи.Објавен е Оглас за доделување на договор за јавна набавка. Проектот предвидува асфалтирање на околу 950 м локален пат, а средствата се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој – Скопје и буџетот на општината Карбинци во вкупен износ од 5.842.700 денари.Со изградбата на овој патен правец и со започнатите активности за урбанизација, Археолошкиот локалитет од културен историски споменик ќе добие едукативна функција, а воедно ќе стане и рекреативен центар.

7

Со проектот се предвидува: реконструкција на асфалтната коловозна конструкција на Главната улица во село Радање (745 метри), и Крак кон Археолошкиот локалитет Баргала (845 метри) со два објекти плочасти пропусти на влезот и на излезот од селото на водотекот Криви дол. Изграден е само кракот кон Археолошкиот локалитет во должина од околу 500 м.Средствата се обезбедени од Програмата за реконструкција и рехабилитеција на регионалната и локалната патна мрежа во Република Македонија

финасирана од Светска банка преку Агенцијата за државни патишта на Република Македонија во износ од 11.500.000,00 денари.

8

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>