Членови на Советот на Општина Карбинци (2013-2017) се:

Данче Тасева– Претседател
Јордан Насев
Марија Ѓоргиева
Зоран Начев
Изет Јусин
Емилија Стоилева
Зоран Арсов
Ружица Сандева
Стево Додевски